Svensk sjukvård är i toppklass jämfört med många andra länder, samtidigt är det ett ändlöst projekt som alltid kan utvecklas. Sjukvården ger inte patienter flexibilitet eller valmöjligheter inom vården samtidigt lider vården av underfinansiering, personalbrist och brist på relation mellan patient och läkare. Det är dags att vi moderniserar och reformerar sjukvården.​

Sjukvården bör vara under statligt ansvar

Rätten till sjukvård är ofta det som symboliserar en välfärdsstat. Det som har visats sedan tidigare och speciellt under pandemin är att beroende på var du bor har du olika förutsättningar för den vård du kan få. Personalbrist, ekonomiska problem och chansen att överleva skiljer sig från region till region. Jag föreslår att staten får huvudansvaret för sjukvården så att alla får tillgång till en högkvalitativ, effektiv och jämlik vård.

 

Rätten till vård inom Norden och EU

Jag vill att du som patient ska kunna få vård var du än är, oberoende av land eller region. Jag vill att samarbetet mellan EU och speciellt Norden ska förbättras så att det blir lättare för dig som patient att få vård på den plats du befinner dig.

 

Kvinnans rätt till abort

Personlig frihet är Liberalernas anda. Dagens svenska abortlagstiftning är ifrån 1975 och innebär att den gravida kvinnan kan avbryta sin graviditet upp till den 18:e graviditetsveckan. Jag vill ge kvinnan rätt till att bestämma upp till den 20:e graviditetsveckan och vid särskilt tillstånd upp till 23 veckor efter påbörjad graviditet. 

 

Timanställning till heltidsanställning

Under pandemin har vi sett stora problem med äldreomsorgen. Inte bara äldreboenden där smittan spred sig, men även i hemtjänsten och hemvården. Äldre möter allt från 4 till 24 olika hemtjänstanställda under en 14 dagarsperiod, vilket inte bara ökar risken för smittspridning, men även skapar en atmosfär av otrygghet och en känsla av att man inte är prioriterad för den äldre, samtidigt som hemtjänstpersonalen förlorar tillit. Den äldre skapar aldrig en meningsfull relation till den som tar hand om henne. Det har även skett att äldre har blivit rånade i sitt eget hem vilket aldrig borde ske någon människa, speciellt äldre. Dessa problem minskar i så fall hemvård och hemtjänst ändras till heltidsanställning istället för timanställning. 

Kvalitén av de anställda ökar också med heltidsanställning då arbetsmiljön blir bättre. Istället för att jobba i x-antal olika pass om dygnet och få stress och sömnbrist, så jobbar den anställde i ett skift. Det innebär dessutom att risken för att den anställda slarvar med t.ex dosen av en medicin minskar, en risk som dessvärre flera äldre och sjuka har dött av.  

 

Äldreboende

Även om det finns äldre som nekas alternativet av att bo hemma, är det även de som nekas plats på äldreboende. Äldreboendegaranti är ett lagförslag som garanterar äldre över 85 att få rättigheten för en garanterad äldreboendeplats när och om de så vill. Jag föreslår även att utöka antalet äldreboendeplatser i alla kommuner, samt antalet trygghetsboenden vilket fungerar som ett alternativ mellan att bo själv och att bo på ett äldreboende. 

 

Hemsjukvård

Pandemin har visat på vikten av en bra hemsjukvård. Fler äldre och multisjuka patienter ska ha alternativet och värdigheten av att bo i sitt eget hem. Därmed ökar nödvändigheten av en bra, säker och tillgänglig hemsjukvård. Hemsjukvård minskar även nöden av fler äldreboenden och vårdplatser. 

Jag vill se ett fortsatt utvecklande av hemsjukvården, hemmonitorering och speciellt 

mobila sjukvårdsenheter, så att alla i samhället kan få den vård de behöver. 

 

Husläkare

Likt hemsjukvård har husläkare samma syfte att få vården närmare människor. En läkare som känner dig, dina bekymmer och problem. Husläkaren kommer att ansvara för sina patienter och samordna den övriga vård som de kan behöva - det kommer utveckla effektiviteten och kontinuiteten i vården. Alla ska ha möjlighet för att lista sig hos en fast husläkare, men först måste det byggas ut för de äldre med störst vårdbehov. 

 

Husläkare kommer från förebilden av fastläkarmodellerna i Danmark och Norge, där varje läkare ansvarar för omkring 1200 patienter. Med att fler läkare blir privatföretagare kan denna adaptionen ge en positiv inverkan på vården i form av relation mellan patient och läkare. 

 

Digitalisering av vården

Beroende på vilken region din sjukvård befinner sig i, så har vården och patienten tillgång till en IT-databas och en e-tjänst. Jag vill att IT-systemet ska bli ett statligt projekt så att moderniseringen inte är region baserat, men att alla kan ta del av den, det kommer i sin tur också påskynda moderniseringen av sjukvården. Ett nytt IT-system som kan jämföras med dagens mått kommer att göra vården mer effektiv och minska den byråkratiska bördan.

 

Patienter ska kunna välja själva hur de vill ta kontakt och bli behandlade, med att samhället digitaliseras mer och mer måste vården också moderniseras. Vården ska kunna ge patienten lika bra digital tillgänglighet som fysisk - likt så ska behandlingsformen också kunna ges digitalt i framtiden, som t.ex videosamtal med sin terapeut.  

 

Att patient ska ha tillgång till sin journal och att den journal följer med dem oavsett om man flyttar mellan regionerna eller mellan vårdgivare borde vara självklart. Jag förslår att utveckla en datasäker e-tjänst som ger patienten tillgång till sin journal.

 

Vårdgaranti och vårdköer

Pandemin har fått vårdköerna att växa, men när väl vården återgår till det normala måste arbetet för att säkra vårdgarantin fortsätta. Ingen ska få vänta mer än 4 månader på avslutad vård och ingen ska få vänta mer än 24 timmar för att träffa en rättmätig läkare inom primärvården. 

 

Modernisera kömiljarden → Karriär inom vården → Fler sjuksköterskor

Vårdköerna är alldeles för långa, det orsakar fortsatt lidande för patienterna samtidigt som vården blir dyrare och arbetsvillkoren blir sämre för de anställda. För att korta ned vårdköerna behövs det incitament för förbättring och konkurrens mellan regioner; de som kortar vårdköer och hjälper kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning och de sjukaste äldre får stimulanspengar. Större framgång, mer pengar.

 

För att nå bättre resultat inom vården handlar det främst om att öppna upp för fler vårdplatser och anställa mer personal, speciellt sjuksköterskor. För att det ska ske måste sjuksköterskans jobb bli mer attraktivt, det vill säga att höja deras lön och anställa alternativ personal som vårdbiträden, så att sjuksköterskan kan utföra det jobb den utbildade sig till.

 

Sjuksköterskor ska också få chansen för att göra karriär. Mer utbildning, ansvarstagande och erfarenhet ska löna sig. Jag vill att sjuksköterskor ska kunna få mer tid till patienterna genom mindre administration.

 

Fast läkarkontakt

Att bilda en trygg relation mellan vård och vårdtagare är väldigt viktigt. Dagens situation är den att många patienter inte träffar samma person inom primärvården, det drabbar främst tre patientgrupper: multisjuka personer med begränsad förmåga att själva söka vård, personer med psykisk ohälsa och personer i riskzonen för att utveckla eller förvärra en kronisk sjukdom. Jag vill återinföra fast läkarkontakt vilket kommer minimera risker och öka tryggheten.