Att ta emot flyktingar är en superviktig humanitär handling länder skall göra, men ett land kan inte ekonomiskt eller socialt ta emot hur många flyktingar som helst. De måste integreras, skaffa jobb, prata svenska och bli en del av samhället. Sverige har rent ut sagt misslyckats med det senare och i många aspekter motverkat integreringen. Vad är den humanitära handlingen värd om flyktingen inte får chansen att starta om, att inte fly längre, att vara del av det nya samhället. Är handlingen endast gjord för att bekräfta statens obligationer, moral och ego? Om så är fallet vill jag ändra på det. 

Flyktingkriser är ett internationellt problem

För att Sverige ska ta emot flyktingar måste fler länder också göra det. Med potentiellt större flyktingvågor än de som skedde i 2015, med koppling till klimatförändring och allt fler konflikter måste fler länder hjälpas åt.

 

Bidragsberoende 

För att underlätta för de människor som kommer från en långvarig arbetslöshet och/eller sjukskrivningar tycker jag det är gynnsamt med skattelättnader. Skattelättnaden trappas långsamt ner över en 6 månadsperiod. Skattelättnaden har som mål att få fler unga och ny-invandrare att komma in på arbetsmarknaden istället för att leva på bidragssystemet, och känna att jobbet har en positiv inverkan på deras ekonomi.

 

Jag vill även se någon sorts motprestation för att få ett ekonomiskt stöd, det räcker inte med att komma till Sverige och checka in hos socialtjänsten eller migrationsverket för bidrag. Man måste visa på framsteg, ansvar och vilja att börja om i det nya samhället och visa på konkreta framsteg inom etableringsprogramet.  

 

Vi behöver ett uppgraderat etableringsprogram

Jag vill se ett mer ansvarstagande program av staten som visar klara vägar och anvisningar om hur invandrare ska gå från flyktingar till samhällsmedborgare med egen inkomst. Utbildningen föreslår jag ska ske inom olika yrkesutbildningar och/eller en lärlingsanställning under ett spann av 1-5 år där den nyanlända har möjlighet att bevisa självständighet. Om man inte visar framsteg förlängs inlärnings perioden och bidragen kan stramas åt. Men för att programmen ens ska vara möjliga att implementera måste fler platser för lärlingsanställningar och yrkesutbildningar skapas. 

 

Svenskundervisning

För att hantera ett jobb i Sverige måste man tala svenska, samtidigt ställs inte kraven högt nog och lite görs för att lära ut svenska, baskunskaper och kulturen för att fungera i det svenska samhället. Jag föreslår att man kopplar samman sfi med sitt jobb och etableringsprogrammet så att fler kan komma ut på arbetsmarknaden snabbare. Likaså är det mest effektiva sättet att integrera människor när de är små och fortfarande går i skola. 

 

Inför inträdesjobb

Ett inträdesjobb är ett effektivt medel i form av anställning för att anställa människor som av olika skäl inte har tagit en gymnasieexam. Det är ett sätt att få arbetslösa i arbete istället för att bli bidragsberoende samtidigt som de lär sig yrket och kan vidareutbilda sig efter det, samt få värdefull arbetslivserfarenhet som de kan ta tillvara inför att söka andra arbeten.

Det gör det samtidigt billigare för företag att satsa på en tidigare oerfaren person.

Medborgarskap - ett bevis på att man är svensk, hemma i sitt land och inte flyr längre

För att bli svensk medborgare är det logiskt att känna sig själv som svensk, men även att man kan behärska språket och tar del av den svenska samhällskulturen. Medborgarskap är inte bara ett medel för att stanna i landet, men även ett bevis på att du är fullt integrerad i det svenska samhället. För att ett medborgarskap ska kunna ges ut bör människorna i fråga klara av prövning i svenska, samhällskunskap och att de är rättmätiga till ett svenskt medborgarskap - att de känner sig svenska. 

 

Hedersförtryck har ingen plats i ett modernt samhälle

Hedersförtryck är något som berör många i Sverige. Det rånar människors, speciellt kvinnors, rätt till frihet och lika rättigheter. Det måste bekämpas så effektivt som möjligt av socialtjänst så väl som polis och skola. Jag vill ha ett samhälle där kulturer, nationaliteter och traditioner kan leva sida vid sida, men hederskultur har ingen plats i ett modernt samhälle. 

 

Dina pengar ska inte gå till diskriminering!

Föreningar som motverkar jämställdhet, samt integration ska inte ha tillåtelse att få bidrag från kommun, landsting eller stat. Även om föreningen har en kulturell bindning till t.ex sitt hemland, får inte diskriminering läras ut. På samma sätt ska inte pengar få gå till föreningar med rasistiska eller nazistiska tendenser.

 

Bort med parallellsamhällen och trångboddhet 

Områden som Rosengård har bara drivit på sekulariseringen mellan invandrare och resten av samhället. Parallellsamhällen har skapats som konsekvens av att flyktingar har grupperats på ett område där det inte finns så stort kulturellt utbyte med resten av det svenska samhället. Invånare fastnar i det parallella samhället och lär sig aldrig om vad som finns utanför, ett samhälle där huvudspråket inte är svenska och kulturen och normerna skiljer sig från resten av Sverige. För att trångboddhet och distansering från resten av samhället ska upphöra måste EBO (sk. eget boende) begränsas. Den som begär att bo på den självutvalda platsen måste garantera och bevisa att det utvalda boendet är lämpligt för antalet människor som kommer att bo där.  

Fakta utan politiskt ändamål

Antalet flyktingar i Sverige i enlighet med UNHCR - Refugee Statistics estimeras att vara år 2020:
(248 425) + (50 414).
248 425 symboliserar antalet flyktingar med UNHCR flykting mandat, alltså människor som flyr från en tillhörig stat till en annan. 50 414 symboliserar antalet statslösa. 2020 har enligt samma statistik 18 603 asylansökande, jämförbart med 18 106 människor 2011 och 2015:s flyktingvåg på 157 017 asylsökande. 


https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=Ux27nI