Under covid-19 pandemin är det främst äldre som har blivit drabbade och främst i Sverige där vi tog en annan väg för att behandla problemet. Äldre blir mer och mer bortglömda i vårt samhälle och jag vill få fler att förstå vikten av att ha en äldre generation. Äldre borde ses som en resurs och inte som en belastning eller börda. Äldre håller på ett liv av kunskap och erfarenheter som ska gynna nästa generation och inte ska bortglömmas. Äldre ska vara behandlade med respekt, omsorg och känna sig trygga. Men för att det ska ske måste mer pengar gå till äldreomsorgen och äldreboenden, samt en kraftigt sänkt skatt för äldre.

 

Timanställning till heltidsanställning

Under pandemin har vi sett stora problem med äldreomsorgen. Inte bara äldreboenden där smittan spred sig, men även i hemtjänsten och hemvården. Äldre möter allt från 4 till 24 olika hemtjänstanställda under en 14 dagarsperiod, vilket inte bara ökar risken för smittspridning, men även skapar en atmosfär av otrygghet och en känsla av att man inte är prioriterad för den äldre, samtidigt som hemtjänstpersonalen förlorar tillit. Den äldre skapar aldrig en meningsfull relation till den som tar hand om henne. Det har även skett att äldre har blivit rånade i sitt eget hem vilket aldrig borde ske någon människa, speciellt äldre. Dessa problem minskar i så fall hemvård och hemtjänst ändras till heltidsanställning istället för timanställning. 

Kvalitén av de anställda ökar också med heltidsanställning då arbetsmiljön blir bättre. Istället för att jobba i x-antal olika pass om dygnet och få stress och sömnbrist, så jobbar den anställde i ett skift. Det innebär dessutom att risken för att den anställda slarvar med t.ex dosen av en medicin minskar, en risk som dessvärre flera äldre och sjuka har dött av.  

 

Äldreboende

Även om det finns äldre som nekas alternativet av att bo hemma, är det även de som nekas plats på äldreboende. Äldreboendegaranti är ett lagförslag som garanterar äldre över 85 att få rättigheten för en garanterad äldreboendeplats när och om de så vill. Jag föreslår även att utöka antalet äldreboendeplatser i alla kommuner, samt antalet trygghetsboenden vilket fungerar som ett alternativ mellan att bo själv och att bo på ett äldreboende. 

 

Hemsjukvård

Pandemin har visat på vikten av en bra hemsjukvård. Fler äldre och multisjuka patienter ska ha alternativet och värdigheten av att bo i sitt eget hem. Därmed ökar nödvändigheten av en bra, säker och tillgänglig hemsjukvård. Hemsjukvård minskar även nöden av fler äldreboenden och vårdplatser. 

Jag vill se ett fortsatt utvecklande av hemsjukvården, hemmonitorering och speciellt 

mobila sjukvårdsenheter, så att alla i samhället kan få den vård de behöver. 

 

Lägre skatt för äldre

För att äldre ska förbli en resurs för samhället efter de kommer upp i pensionsåldern måste skatten sänkas för äldre. Jag föreslår ett höjt jobbskatteavdrag samt en kraftigt reducerad pensionärsskatt. Sänkta skatter för äldre borde inte bara öka incitamentet att jobba vidare, men även innebära en bättre ekonomi för både samhället som den äldre. Det kan även förbättra den psykiska hälsan hos äldre av att de kan socialisera sig på arbetsplatsen och ha en meningsfull sysselsättning.